Ceny právních služeb

Odměnu za poskytování právních služeb sjednáváme s klienty smluvně na základě vzájemné dohody. Výše odměny se odvíjí od hodnoty a složitosti věci, ve které je právní služba poskytována. Odměna může být sjednána buď pevnou částkou, nebo podílem na výsledku věci nebo hodinovou sazbou. Není-li s klientem sjednána odměna za poskytování právních služeb, řídí se výše odměny za poskytnuté právní služby vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátním tarifem), která stanoví výši mimosmluvní odměny.

Řešení sporů

Dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele máme povinnost klienty vyrozumět o tom, že v případě vzniku sporu advokáta s klientem - spotřebitelem, pokud se strany nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, má klient – spotřebitel právo se obrátit na zprostředkovatele, kdy pro tento případ je řešením těchto sporů pověřena Česká advokátní komora.