POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY V OBLASTI:

Právo v oblasti nemovitostí

 • Obstarání celého právního servisu, zejména smlouvy o převodu nemovitostí, nájemní smlouvy, pachtovní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o zřízení reálného břemene, smlouva o zřízení výměnku, smlouva o zřízení práva stavby, atd.

Smluvní a závazkové právo

 • Zpracování smluvních typů v oblasti obchodního a občanského práva – darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo a jiné.
 • Zajišťovací právní instrumenty jako jsou zástavní právo, zajišťovací převody práv, ručení atd.
 • Vypracování odborného stanoviska, právní analýzy a rozboru k dané problematice
 • Poskytování konzultací k dané problematice

Řešení sporů

 • Zastupování ve sporných i nesporných řízeních
 • US, NSČR
 • Vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou
 • Zastupování v exekučním řízení

Obchodní (korporátní) právo

 • Zakládání a registrace obchodních korporací (obchodních společností a družstvech)
 • Podpora při získání oprávnění k podnikatelské činnosti
 • Zastupování ve věcech veřejného rejstříku (zápisy, změny zápisů a výmazy v obchodním rejstříku)
 • Právní servis u změn obchodních korporací
 • Zajištění zrušení obchodních korporací

Insolvenční právo

 • Zpracování návrhů na zahájení insolvenčního řízení vč. návrhu na oddlužení
 • Zastupování v insolvenčním řízení

Správní právo

 • Zastupování ve věcech správního soudnictví
 • Živnostenské právo
 • Ochrana osobních údajů, smlouvy o zpracování osobních údajů
 • Právní zastoupení před správními úřady a soudy

Trestní právo

 • Příprava trestních oznámení
 • Zastupování v trestním řízení (dle dohody)
 • Uplatňování nároků na náhradu škody za poškozeného a zastupování poškozeného v trestním řízení